Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijven

 • Het inschrijfformulier dient geheel te worden ingevuld.
 • Dansstudio Sèverine heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen uit te sluiten van deelname aan de lessen.
 • Bij inschrijving verplicht u zich tot betaling van het gehele lesgeld. (zie de
  tarieven).
 • Minderjarigen kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouders of verzorgers inschrijven bij Dansstudio Sèverine.
  Ouder(s) of verzorgers dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de
  hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn
  verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene
  voorwaarden.
 • De inschrijving loopt door tot schriftelijke wederopzegging.

Betalingsvoorwaarden

 • Lesgeld dient overgemaakt te worden op Rabobank rekeningnummer: NL87RABO0303106999 t.n.v. S.J.J. van der Poel
 • Bij inschrijving voor een les verplicht u zich tot het voldoen van het volledige
  lesgeld.

Ziekte en afwezigheid

 • Indien u door ziekte of andere omstandigheden niet in staat bent om een les
  te volgen, dient u zich telefonisch af te melden.
  Tel. 0223-641952 / 06-46175613
 • Een dansles gemist door ziekte kan worden ingehaald in dezelfde dan wel de
  eerst volgende lesweek indien er een tweede groep is van hetzelfde niveau.
 • Bij afwezigheid van een docent zal deze worden vervangen. Indien er geen
  mogelijkheid voor vervanging is zullen de leerlingen door Dansstudio Sèverine
  hiervan op de hoogte worden gesteld. Indien lessen worden geannuleerd
  zullen deze worden ingehaald op een nader, door Dansstudio Sèverine te
  bepalen tijdstip.

Beëindiging lidmaatschap

 • De opzegtermijn is 2 maanden, opzeggen voor de eerste van de maand. Dus
  na het beëindigen van uw lidmaatschap dient u 2 maanden door te betalen.
 • Dansstudio Sèverine is gerechtigd om, zonder waarschuwing vooraf, uw
  lidmaatschap per direct te beëindigen als:

  • er sprake is van schending van de algemene voorwaarden of huisregels
  • er sprake is van het opzettelijk schade toebrengen aan mede leerlingen of aan eigendommen van dansstudio Sèverine of andere leerlingen.

Aansprakelijkheid

 • Het betreden van de dansstudio en het deelnemen aan cursussen en andere
  activiteiten binnen en buiten de dansstudio geschiedt geheel voor eigen risico.
 • Dansstudio Sèverine is niet aansprakelijk voor enig letsel of andere schade
  ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan cursussen en andere activiteiten
  binnen of buiten de dansstudio.
 • Indien u gezondheidsproblemen heeft dient u voortijdig een arts te raadplegen of deelname aan een dansles verantwoord is. Deze gezondheidsproblemen dienen te allen tijde te worden gemeld aan Dansstudio Sèverine.
 • Dansstudio Sèverine kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies,
  diefstal van goederen van een leerling of introducé. Ook niet voor schade of
  het verloren gaan van deze goederen.
 • Leerlingen en introducés zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die wordt
  veroorzaakt door hem of haar aan goederen en zaken toebehorende aan
  Dansstudio Sèverine en of andere cursisten.
 • Indien de schade wordt veroorzaakt door meerdere personen in
  groepsverband is een ieder in persoon aan te spreken voor de gehele schade.
 • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft u een volledige
  vrijwaring aan Dansstudio Sèverine voor schade geleden tijdens en of nadien
  opgetreden van deelname aan de lessen en activiteiten in en of buiten de
  dansstudio.

Consumpties en Rookbeleid

 • Het consumeren van kauwgom tijdens de les is niet toegestaan.
 • In de dansstudio geldt een algemeen rookverbod.

Foto- en filmopname

 • Dansstudio Sèverine is wel gerechtigd om foto en andere opnamen te (laten)
  maken van groepen, lessen, optredens enz.. voor promotionele doeleinden.
  Indien u niet wilt voorkomen op deze opnamen kunt u dit vooraf kenbaar
  maken aan Dansstudio Sèverine.

Klachten

 • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.
 • Dansstudio Sèverine maakt binnen 14 dagen na het ontvangen van de klacht
  eveneens schriftelijk zijn standpunt kenbaar aan de klager.